fbpx
Home / Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Verkoper: Motto Wear Sp. z o.o.

Statutaire zetel te Jelinka 19A Warschau, Polen
Btw-nummer: PL5272767008
e-mailadres: info@mottowear.com

Koper: een natuurlijke persoon die meerderjarig is en niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Verkoper een Overeenkomst sluit.

Bestelling: een door de Koper geplaatste bestelling volgens de procedure beschreven in artikel 2.1 voor de levering van één of meerdere producten.

Product: een product van Motto Wear dat Verkoper op de Website te koop aanbiedt.

Koopprijs: de op de Website vermelde prijs voor een Product, inclusief BTW en verzendkosten.

Overeenkomst: de Bestelling, die de Verkoper als zodanig heeft aanvaard.

Website: www.mottowear.com

1. Deze Algemene Voorwaarden die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op www.mottowear.com zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder de aankoop en verkoop van een Product op of via de Website.

2. De presentatie van en reclame voor Producten op onze Website vormt geen bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

3. De koper kan producten selecteren uit het goederenassortiment van de verkoper, met name kleding, en deze in een “winkelwagen” plaatsen door op de knop “Toevoegen aan winkelwagen” te klikken.

4. Zodra de Koper klaar is met het selecteren van de inhoud van de winkelwagen, kan hij verder gaan door op de knop “Doorgaan naar afrekenen” te klikken. Ze worden eerst naar een overzicht geleid van de goederen in de winkelwagen met hun eigenschappen, prijs en levertijd. Na het klikken op de knop “Doorgaan naar afrekenen” typt de Koper bij “Factureringsgegevens” het gewenste afleveradres in. In het verdere afrekenproces kan de koper ook alternatieve verzendbestemmingen kiezen door op “Verzenden naar een ander adres” te klikken.

5. De Koper kan vervolgens kiezen uit de volgende betaalwijzen:

Stripe – is een toonaangevende aanbieder van betalingsdiensten

PayPal – bekende veilige betaalmethode

Druk op de knop “bestelling plaatsen”.

6. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd, hetzij door middel van een acceptatieverklaring, hetzij door levering van het bestelde Product. De Verkoper bevestigt de ontvangst van de Bestelling die de Koper via de Website heeft geplaatst onmiddellijk in een e-mail aan de Koper. Een dergelijke e-mail houdt nog geen bindende acceptatie van de Bestelling in, tenzij deze naast de ontvangstbevestiging ook een acceptatieverklaring bevat.

7. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als een bestelling niet wordt geaccepteerd. Reeds door Koper gedane betalingen zullen in dat geval onmiddellijk worden terugbetaald.

8. De bestelling, de bevestiging van de bestelling door de verkoper, evenals de richtlijn gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van de website die op de website zijn gepubliceerd, en deze algemene voorwaarden, vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en de Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen en uitvoeren van een bestelling.

9. Nadat de koper op de knop “Bestelling plaatsen” of “Doorgaan naar PayPal” heeft geklikt en daarmee een wettelijk bindende bestelling heeft geplaatst, wordt hij naar een betalingspagina geleid in overeenstemming met de door hem gekozen betalingsmethode. Op die pagina vult de Koper de juiste velden in om de betaling uit te voeren en autoriseert vervolgens de betaling.

10. Gebruikers die een transactie op afstand afsluiten, hebben een wettelijk herroepingsrecht bij de aankoop van het Product.

11. INTREKKINGSBELEID

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om deze Overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop u, of een door u genoemde derde partij, die niet de promotor is, de producten in bezit neemt, of (in het geval van een overeenkomst die van toepassing is op meerdere producten die u in één keer heeft besteld) bestelling en die afzonderlijk werden geleverd), het laatst te leveren Product, of (in het geval van een Overeenkomst waarbij een Product in meerdere deelleveringen of delen wordt geleverd), de laatste deellevering of het laatste te leveren deel .

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen via de e-mail naar info@mottowear.com
De gevolgen van herroeping

Als u de Overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die zijn ontstaan doordat u voor een andere wijze van levering dan de goedkope standaardlevering die wij aanbieden), onmiddellijk en binnen een termijn van veertien dagen vanaf de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van de Overeenkomst hebben ontvangen. Voor het uitvoeren van de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk een andere overeenkomst met u is gesloten; u zult nooit, onder geen enkele omstandigheid, worden onderworpen aan enige kosten als gevolg van deze terugbetaling.

We kunnen weigeren om r

restitueer uw betaling totdat we het geretourneerde product van u hebben ontvangen, of totdat u het bewijs levert dat u het product naar ons heeft teruggestuurd, afhankelijk van welke van de twee eerst plaatsvindt.

U dient het Product onverwijld en in ieder geval binnen uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons schriftelijk op de hoogte stelt van de herroeping van de Overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen.

Uitzonderingen waarbij het herroepingsrecht niet van toepassing is:
U heeft geen wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand met betrekking tot het volgende:
de levering van Producten die niet kant-en-klaar zijn en die zijn vervaardigd in overeenstemming met een doorslaggevende individuele keuze of beslissing van de Consument, of die speciaal zijn toegesneden op de persoonlijke wensen van de Consument, en/of,
de levering van verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na levering is verwijderd,

– EINDE VAN HET INTREKKINGSBELEID –

12. Graag attenderen wij u op het Herroepingsformulier dat u onderaan deze pagina in bijlage 1 kunt vinden. Dit formulier is slechts een mogelijkheid om een herroeping aan ons door te geven, maar het gebruik daarvan is niet verplicht.

13. Verzending vindt plaats met behulp van een door Verkoper aangewezen vervoerder.

14. Na totstandkoming van de Overeenkomst zendt Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen, naar het door Koper opgegeven adres, mits Verkoper de volledige Koopprijs heeft ontvangen indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij partijen een langere leveringstermijn zijn overeengekomen.

15. Verkoper zal zoveel mogelijk leveren volgens overeengekomen leveringsdata; Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de omstandigheden die Verkoper bekend zijn ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst en, voor zover deze afhankelijk zijn van door derden te verrichten werkzaamheden of diensten, op de informatie die dergelijke derden aan de Verkoper verstrekken.

16. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan binnen 14 (veertien) dagen bericht, in welk geval Verkoper gerechtigd is de Overeenkomst kosteloos te ontbinden tot het moment van verzending van de Bestelling.

17. Het risico met betrekking tot eventuele schade aan of verlies van de Producten gaat over op de Koper vanaf het moment dat de Producten zijn afgeleverd.

18. De op de Website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de Verkoper. De totale verschuldigde Koopprijs wordt aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst.

19. De Verkoper heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen van tijd tot tijd aan te passen zonder dat enige kennisgeving vereist is. De prijzen die worden aangegeven op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst, worden geacht de prijzen te zijn die deel uitmaken van de Overeenkomst.

20. Betaling kan geschieden op de op de Website aangegeven wijzen en dient te geschieden binnen 14 dagen na levering van het Product.

21. Koper is verplicht Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele fouten in de betalingsgegevens die Koper aan Verkoper heeft verstrekt.

22. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd vanaf de vervaldatum wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

23. De Koper heeft het recht om het geleverde Product binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, kosteloos te retourneren op de door Verkoper aangegeven wijze. , mits het Product niet is gedragen (kleding passen mag), onbeschadigd is en (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking zit. Het is Koper niet toegestaan het Product te ruilen voor een ander Product. Indien de Koper een ander Product wenst te kopen, zal hij/zij een nieuwe bestelling op de Website moeten plaatsen.

24. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vertraging in de levering of het uitblijven van levering die is veroorzaakt door omstandigheden die Verkoper belemmeren in het nakomen van zijn verplichtingen en die niet aan Verkoper kunnen worden toegerekend omdat zij kan niet aan Verkoper worden toegerekend en komt noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Verkoper te komen, zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog , oproer, een door de overheid afgekondigde dag van nationale rouw, werkstakingen, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met de douane, brand, overstroming, aardbeving of het faillissement van door Verkoper ingeschakelde derden, een tekortkoming van Verkoper toeleveranciers om zaken te leveren of een tekortkoming van de toeleveranciers van Verkoper in de tijdige aanlevering van zaken, storingen in de aanvoer van door derden te leveren zaken, waaronder water en elektriciteit, en andere ernstige storingen in de bedrijfsvoering van de Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

25. Koper is verplicht het Product bij aflevering te inspecteren en Verkoper binnen redelijke termijn op de hoogte te stellen indien er sprake is van zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen volledig en duidelijk gemotiveerd te zijn.

26. Verkoper reageert binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst op bij hem ingediende klachten. Indien de klacht voorzienbaar een langere verwerkingstijd nodig heeft, zal Verkoper dit binnen een termijn van 14 dagen aan Koper mededelen onder vermelding van de termijn waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.

27. Koper erkent dat: geringe afwijkingen en algemeen aanvaardbaar geachte afwijkingen ten aanzien van kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. van Producten niet of moeilijk te vermijden zijn en geen gegronde reden vormen om een klacht. Dergelijke klachten, en klachten over het verwijderen van bepaalde Producten van de Website, zijn ongegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper lijdt als gevolg van dergelijke afwijkingen of het verwijderen van dergelijke Producten van de Website.

28. Koper zal alle medewerking verlenen in het geval Verkoper een Product terugroept. De Koper zal de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval de Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsdefect heeft en kan worden teruggeroepen.

29. Alle merken, productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen (hierna aangeduid als de ‘IE-rechten’) die zijn afgebeeld op of aangebracht op de Producten of anderszins verband houden met de Producten, zijn het eigendom van de Verkoper of een of meer van haar groepsmaatschappijen. De Koper erkent de eigendomsrechten van de Verkoper met betrekking tot de IE-rechten en zal zich onthouden van het gebruik van de IE-rechten op enigerlei wijze, en de Koper zal zich onthouden van elk gedrag dat de IE-rechten kan schaden of anderszins negatief kan beïnvloeden.

30. De Verkoper is wettelijk verplicht om een Product te leveren dat voldoet aan het contract met de Koper.

31. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte, aanvullende of gevolgschade, van welke aard dan ook, die Koper lijdt in verband met de Overeenkomst. In geen geval zal enige directe schade, waarvoor Verkoper wettelijk aansprakelijk is jegens Koper, hoger zijn dan de Koopprijs. Deze bepaling is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de verkoper in geval van lichamelijk letsel of overlijden uit te sluiten.

32. Verkoper verwijst naar de disclaimer met betrekking tot zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de Website en het gebruik van de Website.

33. Op deze overeenkomst is het recht van het land van uw verblijf van toepassing.

34. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is: blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niettemin van kracht; en de ongeldige bepaling zal moeten worden geïnterpreteerd als, of omgezet in, een geldige bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking.